This corrects an error in the type of the Llvm.dispose_context function.
authorChris Lattner <sabre@nondot.org>
Sun, 24 Jan 2010 00:25:09 +0000 (00:25 +0000)
committerChris Lattner <sabre@nondot.org>
Sun, 24 Jan 2010 00:25:09 +0000 (00:25 +0000)
Patch by James Woodyatt!

git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@94343 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8

bindings/ocaml/llvm/llvm.ml
bindings/ocaml/llvm/llvm.mli

index 25e47ab..4539098 100644 (file)
@@ -144,7 +144,7 @@ type ('a, 'b) llrev_pos =
 
 (*===-- Contexts ----------------------------------------------------------===*)
 external create_context : unit -> llcontext = "llvm_create_context"
-external dispose_context : unit -> llcontext = "llvm_dispose_context"
+external dispose_context : llcontext -> unit = "llvm_dispose_context"
 external global_context : unit -> llcontext = "llvm_global_context"
 
 (*===-- Modules -----------------------------------------------------------===*)
index c703ef7..719df43 100644 (file)
@@ -214,7 +214,7 @@ external create_context : unit -> llcontext = "llvm_create_context"
 
 (** [destroy_context ()] destroys a context. See the destructor
     [llvm::LLVMContext::~LLVMContext]. *)
-external dispose_context : unit -> llcontext = "llvm_dispose_context"
+external dispose_context : llcontext -> unit = "llvm_dispose_context"
 
 (** See the function [llvm::getGlobalContext]. *)
 external global_context : unit -> llcontext = "llvm_global_context"