[CMake] Prune CRLF in CMakeLists.txt(s).
authorNAKAMURA Takumi <geek4civic@gmail.com>
Thu, 23 Oct 2014 11:31:50 +0000 (11:31 +0000)
committerNAKAMURA Takumi <geek4civic@gmail.com>
Thu, 23 Oct 2014 11:31:50 +0000 (11:31 +0000)
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@220480 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8

lib/Target/Hexagon/CMakeLists.txt
lib/Target/Hexagon/Disassembler/CMakeLists.txt
tools/llvm-jitlistener/CMakeLists.txt

index a7f0f49..7214244 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
-set(LLVM_TARGET_DEFINITIONS Hexagon.td)\r
-\r
-tablegen(LLVM HexagonGenDisassemblerTables.inc -gen-disassembler)\r
-tablegen(LLVM HexagonGenRegisterInfo.inc -gen-register-info)\r
-tablegen(LLVM HexagonGenInstrInfo.inc -gen-instr-info)\r
-tablegen(LLVM HexagonGenMCCodeEmitter.inc -gen-emitter)\r
+set(LLVM_TARGET_DEFINITIONS Hexagon.td)
+
+tablegen(LLVM HexagonGenDisassemblerTables.inc -gen-disassembler)
+tablegen(LLVM HexagonGenRegisterInfo.inc -gen-register-info)
+tablegen(LLVM HexagonGenInstrInfo.inc -gen-instr-info)
+tablegen(LLVM HexagonGenMCCodeEmitter.inc -gen-emitter)
 tablegen(LLVM HexagonGenAsmWriter.inc -gen-asm-writer)
 tablegen(LLVM HexagonGenDAGISel.inc -gen-dag-isel)
 tablegen(LLVM HexagonGenCallingConv.inc -gen-callingconv)
@@ -39,8 +39,7 @@ add_llvm_target(HexagonCodeGen
   HexagonCopyToCombine.cpp
 )
 
-add_subdirectory(TargetInfo)\r
-add_subdirectory(InstPrinter)\r
-add_subdirectory(MCTargetDesc)\r
-add_subdirectory(Disassembler)\r
-\r
+add_subdirectory(TargetInfo)
+add_subdirectory(InstPrinter)
+add_subdirectory(MCTargetDesc)
+add_subdirectory(Disassembler)
index 9862974..755a45e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,3 @@
-add_llvm_library(LLVMHexagonDisassembler\r
-  HexagonDisassembler.cpp\r
-  )\r
+add_llvm_library(LLVMHexagonDisassembler
+  HexagonDisassembler.cpp
+  )
index c9704fb..5d12459 100644 (file)
@@ -1,22 +1,22 @@
-# This tool is excluded from the CMake build if Intel JIT events are disabled.\r
-\r
-link_directories( ${LLVM_INTEL_JITEVENTS_LIBDIR} )\r
-include_directories( ${LLVM_INTEL_JITEVENTS_INCDIR} )\r
-\r
-set(LLVM_LINK_COMPONENTS\r
-  asmparser\r
-  bitreader\r
-  debuginfo\r
-  inteljitevents\r
-  interpreter\r
-  irreader\r
-  jit\r
-  mcjit\r
-  nativecodegen\r
-  object\r
-  selectiondag\r
-  )\r
-\r
-add_llvm_tool(llvm-jitlistener\r
-  llvm-jitlistener.cpp\r
-  )\r
+# This tool is excluded from the CMake build if Intel JIT events are disabled.
+
+link_directories( ${LLVM_INTEL_JITEVENTS_LIBDIR} )
+include_directories( ${LLVM_INTEL_JITEVENTS_INCDIR} )
+
+set(LLVM_LINK_COMPONENTS
+  asmparser
+  bitreader
+  debuginfo
+  inteljitevents
+  interpreter
+  irreader
+  jit
+  mcjit
+  nativecodegen
+  object
+  selectiondag
+  )
+
+add_llvm_tool(llvm-jitlistener
+  llvm-jitlistener.cpp
+  )