ocaml/C bindings: getmdstring, add num_op, get_op should work on metadata too
authorTorok Edwin <edwintorok@gmail.com>
Thu, 6 Oct 2011 12:13:11 +0000 (12:13 +0000)
committerTorok Edwin <edwintorok@gmail.com>
Thu, 6 Oct 2011 12:13:11 +0000 (12:13 +0000)
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@141286 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8

bindings/ocaml/llvm/llvm.ml
bindings/ocaml/llvm/llvm.mli
bindings/ocaml/llvm/llvm_ocaml.c
include/llvm-c/Core.h
lib/VMCore/Core.cpp

index e46ea04..f68ab8d 100644 (file)
@@ -281,6 +281,8 @@ external clear_metadata : llvalue -> int -> unit = "llvm_clear_metadata"
 (*--... Operations on metadata .......,.....................................--*)
 external mdstring : llcontext -> string -> llvalue = "llvm_mdstring"
 external mdnode : llcontext -> llvalue array -> llvalue = "llvm_mdnode"
+external get_mdstring : llvalue -> string option = "llvm_get_mdstring"
+external get_named_metadata : llmodule -> string -> llvalue array = "llvm_get_namedmd"
 
 (*--... Operations on scalar constants .....................................--*)
 external const_int : lltype -> int -> llvalue = "llvm_const_int"
index c070170..b4b9622 100644 (file)
@@ -571,6 +571,14 @@ val mdstring : llcontext -> string -> llvalue
     See the method [llvm::MDNode::get]. *)
 val mdnode : llcontext -> llvalue array -> llvalue
 
+(** [get_mdstring v] returns the MDString.
+ * See the method [llvm::MDString::getString] *)
+val get_mdstring : llvalue -> string option
+
+(** [get_named_metadata m name] return all the MDNodes belonging to the named
+ * metadata (if any).
+ * See the method [llvm::NamedMDNode::getOperand]. *)
+val get_named_metadata : llmodule -> string -> llvalue array
 
 (** {7 Operations on scalar constants} *)
 
index 28f0977..14bdbdd 100644 (file)
@@ -24,6 +24,7 @@
 #include "llvm/Config/config.h"
 #include <assert.h>
 #include <stdlib.h>
+#include <string.h>
 
 
 /* Can't use the recommended caml_named_value mechanism for backwards
@@ -468,6 +469,32 @@ CAMLprim LLVMValueRef llvm_mdnode(LLVMContextRef C, value ElementVals) {
                              Wosize_val(ElementVals));
 }
 
+/* llvalue -> string option */
+CAMLprim value llvm_get_mdstring(LLVMValueRef V) {
+    CAMLparam0();
+    const char *S;
+    unsigned Len;
+
+    if ((S = LLVMGetMDString(V, &Len))) {
+       CAMLlocal2(Option, Str);
+
+       Str = caml_alloc_string(Len);
+       memcpy(String_val(Str), S, Len);
+       Option = alloc(1,0);
+       Store_field(Option, 0, Str);
+       CAMLreturn(Option);
+    }
+    CAMLreturn(Val_int(0));
+}
+
+CAMLprim value llvm_get_namedmd(LLVMModuleRef M, value name)
+{
+  CAMLparam1(name);
+  CAMLlocal1(Nodes);
+  Nodes = alloc(LLVMGetNamedMetadataNumOperands(M, String_val(name)), 0);
+  LLVMGetNamedMetadataOperands(M, String_val(name), (LLVMValueRef *) Nodes);
+  CAMLreturn(Nodes);
+}
 /*--... Operations on scalar constants .....................................--*/
 
 /* lltype -> int -> llvalue */
index 4569109..3d374b0 100644 (file)
@@ -550,6 +550,11 @@ LLVMValueRef LLVMMDString(const char *Str, unsigned SLen);
 LLVMValueRef LLVMMDNodeInContext(LLVMContextRef C, LLVMValueRef *Vals,
                                  unsigned Count);
 LLVMValueRef LLVMMDNode(LLVMValueRef *Vals, unsigned Count);
+const char  *LLVMGetMDString(LLVMValueRef V, unsigned* Len);
+int LLVMGetMDNodeNumOperands(LLVMValueRef V);
+LLVMValueRef *LLVMGetMDNodeOperand(LLVMValueRef V, unsigned i);
+unsigned LLVMGetNamedMetadataNumOperands(LLVMModuleRef M, const char* name);
+void LLVMGetNamedMetadataOperands(LLVMModuleRef M, const char* name, LLVMValueRef *Dest);
 
 /* Operations on scalar constants */
 LLVMValueRef LLVMConstInt(LLVMTypeRef IntTy, unsigned long long N,
index 8560de4..a21ec7a 100644 (file)
@@ -456,7 +456,10 @@ LLVMValueRef LLVMGetUsedValue(LLVMUseRef U) {
 
 /*--.. Operations on Users .................................................--*/
 LLVMValueRef LLVMGetOperand(LLVMValueRef Val, unsigned Index) {
-  return wrap(unwrap<User>(Val)->getOperand(Index));
+  Value *V = unwrap(Val);
+  if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(V))
+      return wrap(MD->getOperand(Index));
+  return wrap(cast<User>(V)->getOperand(Index));
 }
 
 void LLVMSetOperand(LLVMValueRef Val, unsigned Index, LLVMValueRef Op) {
@@ -464,7 +467,10 @@ void LLVMSetOperand(LLVMValueRef Val, unsigned Index, LLVMValueRef Op) {
 }
 
 int LLVMGetNumOperands(LLVMValueRef Val) {
-  return unwrap<User>(Val)->getNumOperands();
+  Value *V = unwrap(Val);
+  if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(V))
+      return MD->getNumOperands();
+  return cast<User>(V)->getNumOperands();
 }
 
 /*--.. Operations on constants of any type .................................--*/
@@ -521,6 +527,32 @@ LLVMValueRef LLVMMDNode(LLVMValueRef *Vals, unsigned Count) {
   return LLVMMDNodeInContext(LLVMGetGlobalContext(), Vals, Count);
 }
 
+const char *LLVMGetMDString(LLVMValueRef V, unsigned* Len) {
+    if (const MDString *S = dyn_cast<MDString>(unwrap(V))) {
+       *Len = S->getString().size();
+       return S->getString().data();
+    }
+    *Len = 0;
+    return 0;
+}
+
+unsigned LLVMGetNamedMetadataNumOperands(LLVMModuleRef M, const char* name)
+{
+    if (NamedMDNode *N = unwrap(M)->getNamedMetadata(name)) {
+       return N->getNumOperands();
+    }
+    return 0;
+}
+
+void LLVMGetNamedMetadataOperands(LLVMModuleRef M, const char* name, LLVMValueRef *Dest)
+{
+    NamedMDNode *N = unwrap(M)->getNamedMetadata(name);
+    if (!N)
+       return;
+    for (unsigned i=0;i<N->getNumOperands();i++)
+       Dest[i] = wrap(N->getOperand(i));
+}
+
 /*--.. Operations on scalar constants ......................................--*/
 
 LLVMValueRef LLVMConstInt(LLVMTypeRef IntTy, unsigned long long N,