MSVC build fix following r211749
authorAlp Toker <alp@nuanti.com>
Thu, 26 Jun 2014 00:25:41 +0000 (00:25 +0000)
committerAlp Toker <alp@nuanti.com>
Thu, 26 Jun 2014 00:25:41 +0000 (00:25 +0000)
Avoid strndup()

git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@211752 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8

lib/Analysis/Analysis.cpp
lib/IR/Core.cpp
lib/IRReader/IRReader.cpp

index 7b63976..907203c 100644 (file)
@@ -86,8 +86,10 @@ LLVMBool LLVMVerifyModule(LLVMModuleRef M, LLVMVerifierFailureAction Action,
   if (Action == LLVMAbortProcessAction && Result)
     report_fatal_error("Broken module found, compilation aborted!");
 
-  if (OutMessages)
-    *OutMessages = strndup(MsgsOS.str().data(), MsgsOS.str().size());
+  if (OutMessages) {
+    MsgsOS << '\0';
+    *OutMessages = strdup(MsgsOS.str().data());
+  }
 
   return Result;
 }
index bf936d6..779d891 100644 (file)
@@ -62,9 +62,9 @@ void LLVMShutdown() {
 
 /*===-- Error handling ----------------------------------------------------===*/
 
-static char *LLVMCreateMessage(StringRef Message) {
-  assert(Message.find('\0') == Message.npos);
-  return strndup(Message.data(), Message.size());
+static char *LLVMCreateMessage(string_ostream &OS) {
+  OS << '\0';
+  return strdup(OS.str().data());
 }
 
 char *LLVMCreateMessage(const char *Message) {
@@ -118,7 +118,7 @@ char *LLVMGetDiagInfoDescription(LLVMDiagnosticInfoRef DI) {
   string_ostream Msg;
   DiagnosticPrinterRawOStream DP(Msg);
   unwrap(DI)->print(DP);
-  return LLVMCreateMessage(Msg.str());
+  return LLVMCreateMessage(Msg);
 }
 
 LLVMDiagnosticSeverity LLVMGetDiagInfoSeverity(LLVMDiagnosticInfoRef DI){
@@ -204,7 +204,7 @@ LLVMBool LLVMPrintModuleToFile(LLVMModuleRef M, const char *Filename,
 char *LLVMPrintModuleToString(LLVMModuleRef M) {
   string_ostream os;
   unwrap(M)->print(os, nullptr);
-  return LLVMCreateMessage(os.str());
+  return LLVMCreateMessage(os);
 }
 
 /*--.. Operations on inline assembler ......................................--*/
@@ -282,7 +282,7 @@ char *LLVMPrintTypeToString(LLVMTypeRef Ty) {
   else
     os << "Printing <null> Type";
 
-  return strndup(os.str().data(), os.str().size());
+  return LLVMCreateMessage(os);
 }
 
 /*--.. Operations on integer types .........................................--*/
@@ -533,7 +533,7 @@ char* LLVMPrintValueToString(LLVMValueRef Val) {
   else
     os << "Printing <null> Value";
 
-  return strndup(os.str().data(), os.str().size());
+  return LLVMCreateMessage(os);
 }
 
 void LLVMReplaceAllUsesWith(LLVMValueRef OldVal, LLVMValueRef NewVal) {
index 6d389d4..e729907 100644 (file)
@@ -110,7 +110,8 @@ LLVMBool LLVMParseIRInContext(LLVMContextRef ContextRef,
     if (OutMessage) {
       string_ostream os;
       Diag.print(nullptr, os, false);
-      *OutMessage = strndup(os.str().data(), os.str().size());
+      os << '\0';
+      *OutMessage = strdup(os.str().data());
     }
     return 1;
   }