Expose Module::dump via C and Ocaml.
authorGordon Henriksen <gordonhenriksen@mac.com>
Fri, 14 Mar 2008 23:52:53 +0000 (23:52 +0000)
committerGordon Henriksen <gordonhenriksen@mac.com>
Fri, 14 Mar 2008 23:52:53 +0000 (23:52 +0000)
Patch by Erick Tryzelaar.

git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@48378 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8

bindings/ocaml/llvm/llvm.mli

index 23c565b..60b3bce 100644 (file)
@@ -200,6 +200,10 @@ external define_type_name : string -> lltype -> llmodule -> bool
 external delete_type_name : string -> llmodule -> unit
                           = "llvm_delete_type_name"
 
+(** [dump_module m] prints the .ll representation of the module [m] to standard
+    error. See the method [llvm::Module::dump]. *)
+external dump_module : llmodule -> unit = "llvm_dump_module"
+
 
 (** {6 Types} *)