Calendar peer bug demonstration (#181)
[jpf-core.git] / src / tests / gov / nasa / jpf / test / java / util / CalendarTest.java
1 package gov.nasa.jpf.test.java.util;
2
3 import gov.nasa.jpf.util.test.TestJPF;
4 import org.junit.Test;
5
6 import java.util.Calendar;
7
8 // To reproduce bad behavior, run these tests on JPF VM: first should pass, second should fail
9 // On HotSpot both tests pass
10 public class CalendarTest extends TestJPF {
11
12     @Test
13     public void testCalendarHourSet(){
14         if (verifyNoPropertyViolation()){
15             Calendar cal = Calendar.getInstance();
16             cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
17             assertEquals(23, cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY));
18         }
19     }
20
21     @Test
22     public void testCalendarHourSetAfterYear(){
23         if (verifyNoPropertyViolation()){
24             Calendar cal = Calendar.getInstance();
25             cal.set(Calendar.YEAR, 2014);
26             cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
27             assertEquals(2014, cal.get(Calendar.YEAR));
28             assertEquals(23, cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY));
29         }
30     }
31
32     public static void main(String[] testMethods) {
33         runTestsOfThisClass(testMethods);
34     }
35
36 }