issue#11: cds: changed __CDS_ guard prefix to CDSLIB_ for all .h files
[libcds.git] / tests / unit / nonconcurrent_iterator_sequence.h
1 //$$CDS-header$$
2
3 #ifndef CDSUNIT_NONCONCURRENT_ITERATOR_SEQUENCE_H
4 #define CDSUNIT_NONCONCURRENT_ITERATOR_SEQUENCE_H
5
6 #include <cds/details/bounded_array.h>
7 #include <cds/atomic.h>
8 #include <algorithm>    // std::sort
9
10 namespace map { namespace nonconcurrent_iterator {
11
12     class Sequence
13     {
14     public:
15         typedef int        TKey;
16         struct TValue {
17             TKey        keyControl    ;    // èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ, ÷òî äàííûå îòíîñÿòñÿ ê êëþ÷ó
18             int            nShuffle    ;    // ñëó÷àéíîå çíà÷åíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ ñîðòèðîâêè
19             TValue *    pOrigItem    ;    // óêàçàòåëü íà ýëåìåíò â ìàññèâå; òàê êàê ñïèñîê õðàíèò êîïèè,
20                                         // òî ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïîëÿ îðãàíèçóåòñÿ äîñòóï ê èñõîäíîìó ýëåìåíòó
21
22             cds::atomics::item_counter<cds::membar_release>   nAccess        ;    // ñ÷åò÷èê äîñòóïà ïðè îáõîäå ñïèñêà ïî èòåðàòîðàì
23                                                 // (Atomic, òàê êàê âîçìîæåí ïàðàëëåüíûé äîñòóï)
24
25             TValue()
26             {
27                 ++nConstructCount;
28             }
29             TValue( const TValue& v )
30             {
31                 memcpy( this, &v, sizeof(*this) );
32                 ++nConstructCount;
33             }
34             ~TValue()
35             {
36                 ++nDestructCount;
37             }
38         };
39
40         struct Data {
41             TKey    key;
42             TValue    value;
43         };
44
45     protected:
46         static size_t nConstructCount;
47         static size_t nDestructCount;
48
49     public:
50         typedef cds::details::BoundedArray<Data>        TDataArray;
51         typedef TDataArray::const_iterator              const_iterator;
52
53         TDataArray                                        arrData;
54
55         const_iterator begin() const    { return arrData.begin(); }
56         const_iterator end() const      { return arrData.end(); }
57
58     public:
59         Sequence( size_t nSize )
60             : arrData( nSize )
61         {}
62
63         static unsigned int Rand( unsigned int nMax )
64         {
65             double rnd = double( rand() ) / double( RAND_MAX );
66             unsigned int n = (unsigned int) (rnd * nMax);
67             return n < nMax ? n : (n-1);
68         }
69
70         void generateSequence()
71         {
72             // Ãåíåðèðóåì òåñòîâûé ìàññèâ äàííûõ. Ìàññèâ äîëæåí áûòü ïåðåìåøàí ñëó÷àéíûì îáðàçîì, ïîýòîìó
73             // â êà÷åñòâå çíà÷åíèÿ ïîëÿ value.nShuffle èñïîëüçóåì ñëó÷àéíîå, è ñîðòèðóåì ìàññèâ
74             // ïî ýòîìó ñëó÷àéíîìó çíà÷åíèþ
75
76             size_t nMax = arrData.capacity();
77             for ( size_t i = 0; i < nMax; ++i ) {
78                 arrData[i].key = (unsigned int) i;
79                 arrData[i].value.keyControl = (unsigned int) i;
80                 arrData[i].value.nShuffle = Rand( (unsigned int) nMax );
81                 arrData[i].value.pOrigItem = &(arrData[i].value);
82                 arrData[i].value.nAccess.reset( cds::membar_relaxed::order );
83             }
84         }
85
86         void restoreLinks()
87         {
88             size_t nMax = arrData.capacity();
89             for ( size_t i = 0; i < nMax; ++i )
90                 arrData[i].value.pOrigItem = &(arrData[i].value);
91         }
92
93         static bool sortValue( const Data& p1, const Data&p2 )
94         {
95             return p1.value.nShuffle < p2.value.nShuffle;
96         }
97
98         void makeRandomSortedSequence()
99         {
100             std::sort( arrData.begin(), arrData.end(), sortValue );
101             restoreLinks();
102         }
103
104         static bool sortAsc( const Data& p1, const Data&p2 )
105         {
106             return p1.key < p2.key;
107         }
108
109         void makeAscSortedSequence()
110         {
111             // Ñîðòèðóåò ìàññèâ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ êëþ÷åé
112             std::sort( arrData.begin(), arrData.end(), sortAsc );
113             restoreLinks();
114         }
115
116         static bool sortDesc( const Data& p1, const Data&p2 )
117         {
118             return p2.key < p1.key;
119         }
120
121         void makeDescSortedSequence()
122         {
123             // Ñîðòèðóåò ìàññèâ â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ êëþ÷åé
124             std::sort( arrData.begin(), arrData.end(), sortDesc );
125             restoreLinks();
126         }
127
128         void clearAccess()
129         {
130             size_t nMax = arrData.capacity();
131             for ( size_t i = 0; i < nMax; ++i )
132                 arrData[i].value.nAccess.reset( cds::membar_relaxed::order );
133         }
134     };
135
136 } } // namespace map::nonconcurrent_iterator
137
138 #endif    // #ifndef CDSUNIT_NONCONCURRENT_ITERATOR_SEQUENCE_H